Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Notitieblok.com, onderdeel van A’MM’P, Kvk-nummer 60116412, gevestigd te Alkmaar aan de Steijnstraat 3, 1814 DA, tel. 072 - 2204375, hierna te noemen Notitieblok.com.


 

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Notitieblok.com afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door Notitieblok.com uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2–1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2–2 Notitieblok.com aanvaardt bij aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

 

Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Notitieblok.com binden de laatste niet, voor zover ze door Notitieblok.com niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 4 Overeenkomst.

4–1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Notitieblok.com door haar bevestiging. Elke met Notitieblok.com aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Notitieblok.com zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

 

4–2 De opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren. Alleen een pdf-bestand is toegestaan.

4–3 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het

afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is

Notitieblok.com gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van

Notitieblok.com.

 

4–4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede gegevens op de site www.Notitieblok.com zijn voor Notitieblok.com niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

 

 

Artikel 5 Prijzen.

5-1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. De prijzen op de site www.Notitieblok.com zijn inclusief verzendkosten, echter wel exclusief omzetbelasting en overige kosten.

 

5-2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

 

5-3 Notitieblok.com behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot

stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren

optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Notitieblok.com het

recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

 

Artikel 6 Kwantiteit.

6–1 Notitieblok.com heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

 

6–2 Notitieblok.com heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

 

Artikel 7 Productiemiddelen.

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Notitieblok.com. Notitieblok.com is niet verplicht deze te bewaren.

 

Artikel 8 Levering c.q. opleveringstermijnen.

8–1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door

Notitieblok.com  is ontvangen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Notitieblok.com zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Artikel 9 Afwerking.

9–1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

 

9–2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

 

9–3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

 

Artikel 10 Annuleren.

10–1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij

verplicht de door Notitieblok.com reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Notitieblok.com gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Notitieblok.com te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

 

10–2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Notitieblok.com zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Wijziging van de opdracht.

11–1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, kleur, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

11–2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de

uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Notitieblok.com ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11–3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Notitieblok.com buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 12 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Notitieblok.com om de opdracht door een derde partij, op een door Notitieblok.com gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

 

Artikel 13 Meerwerk.

13–1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van pdf-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan pdf-bestanden valt onder meerwerk. 

 

13–2 Door Notitieblok.com  te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Notitieblok.com aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 15 Reclame.

15–1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Notitieblok.com terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

15–2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Notitieblok.com wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

15–3 Notitieblok.com dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

 

15–4 Indien de reclame naar het oordeel van Notitieblok.com juist is, zal Notitieblok.com hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid.

16–1 Notitieblok.com is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; - Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. - Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. - Het niet halen van de indicatieve leveringstermijn. Zie ook artikel 8-1.

 

16–2 Notitieblok.com zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

16–3 De opdrachtgever vrijwaart Notitieblok.com voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 17 Overmacht.

17–1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Notitieblok.com of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Notitieblok.com, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Notitieblok.com, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Notitieblok.com overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

17–2 Notitieblok.com is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.

18–1 Zolang Notitieblok.com geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Notitieblok.com.

 

18–2 Notitieblok.com heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.

 

18–3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten.

19–1 Op alle door Notitieblok.com verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Notitieblok.com zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Notitieblok.com zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Notitieblok.com zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

19–2 De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

 

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.

20–1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Notitieblok.com in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze. Notitieblok.com zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.

 

20–2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien: - De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; - De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; - De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; - De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

 

20–3 Notitieblok.com is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Notitieblok.com reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Notitieblok.com op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 21 Betaling.

21–1 Betalingen geschieden altijd voor aanvang van het drukproces. Vertragingen door late betaling kan Notitieblok.com niet worden aangerekend.

 

21–2 Notitieblok.com is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

21–3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21–4 Uit het enkele feit dat Notitieblok.com zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht.

Op alle door Notitieblok.com gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 23 Geschillen.

In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Assen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

 

Artikel 24 Privacy.

Notitieblok.com respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden gegevens alleen verzameld om u optimale dienstverlening te bieden.

Het doel van het verzamelen van de gegevens is: - het verwerken van uw bestelling, de betaling en de bezorging daarvan - het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Notitieblok.com De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. De site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Notitieblok.com geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Alle vragen over het privacy beleid van Notitieblok.com kunt u stellen aan onze helpdesk.

Uw winkelmandje is nog leeg
Meer weten?
Wij bellen u!
Diverse formaten en bedrukkingen mogelijk.
Altijd veilig betalen!